آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود  مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

توضیحات آگهی

       دانلود مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران  فهرست جدولها عنوان …………………………………………………………………………………………………………  صفحه جدول ۱-۱- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو………………………………………. ۷ جدول ۱-۴- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان ……………………………………. ۱۲۳ جدول ۲-۴ – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………………………………………. ۱۲۳ جدول ۳-۴- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان ……………………………………… ۱۲۴ جدول ۴-۴- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان ……………………………………………………….. ۱۲۵ جدول ۵-۴- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان…………………………………………. ۱۲۶ جدول ۶-۴- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان …………. …