آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود  مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

توضیحات آگهی

       دانلود مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران  فهرست جدولها عنوان …………………………………………………………………………………………………………  صفحه جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو………………………………………. 7 جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان ……………………………………. 123 جدول 2-4 – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………………………………………. 123 جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان ……………………………………… 124 جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان ……………………………………………………….. 125 جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان…………………………………………. 126 جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان …………. …