آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره درمان شناختی  رفتاری افسردگی

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره درمان شناختی  رفتاری افسردگی 62اسلاید چکیده محتوای فایل:     درمان شناختی- رفتاری افسردگی •سه بخش اصلی کارگاه آموزشی .1چیستی افسردگی .2ساختار جلسه به جلسه درمان افسردگی .3آموزش فنون رفتاری- شناختی درمان افسردگی     DSM-IV  اختلال خلقی در   •اختلالهای خلقی شامل اختلالهایی است که ویژگی اصلی و بارز آنها اختلال در خلق است. شامل سه بخش است:   .1دوره های خلقی •دوره افسردگی اساسی •دوره منیک •دوره مختلط •دوره هیپومنیک .2اختلالهای خلقی •اختلالهای افسردگی •اختلال افسردگی اساسی •اختلال افسرده خویی •اختلال افسردگی NOS •اختلالهای دوقطبی •اختلال دوقطبی نوع I •اختلال دوقطبی نوع II •اختلال ادواری خویی •اختلال دوقطبی NOS •سایر اختلالهای خلقی •اختلال خلقی ناشی از….(نوع بیماری جسمانی را ذکر نمایید) •اختلال خلقی ناشی از مواد •اختلال خلقی NOS   .3شاخصهای این بخش برای افزایش دقت تشخیصی، ایجاد گرههای ف …