آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مروری برتحقیقات بازار سرمایه درحسابداری

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مروری برتحقیقات بازار سرمایه درحسابداری ۳۵اسلاید   چکیده محتوای فایل: مروری برتحقیقات بازار سرمایه درحسابداری  نظریه بازار کارا   مفهوم بازار کارا ویژگی بازارهای کارا اشکال مختلف بازار کارا   چکیده اولین مرور انجام گرفته برتحقیقات مبتنی بربازار سرمایه توسط لوواولسان(۱۹۸۲) درمجله تحقیقات حسابداری شماره ۲۰ بود.بعدها درسال ۲۰۰۱ ،اس پی کوتاری تحقیقات انجام شده دربازار سرمایه تادهه ۹۰را مرور ودرشماره۳۱ مجله حسابداری واقتصاد منتشرکرد. بدین ترتیب بیشترین استناد ما دراین نوشته به این دو مقاله خواهد بود     مقدمه ازسال ۱۹۷۰تغییرشگرفی درنحوه نگرش به تحقیقات حسابداری ایجادگردید.کسانی که توسعه تفکرحسابداری رابررسی می کنند چنددلیل رابرای این تغییرمتدولوژیکی پیشنهادکرده اند. به اعتقادبسیاری ازافراددلیل عمده آن تغییرازتئوری های  هنجاری( normative) به تئوری های اثباتی(positive)می باشد. به بیان دیگر،تغییرجهت ازتلاش برای توصیف یک تئوری حسابداری به گسترش تئوری ازطریق فعالیتهای موجود،دلیل اصلی درنحوه نگرش به پژوه …