آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4011
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش ملک مزایده ای

توضیحات آگهی

این ملک بر اساس رای قانون و محکوم شدن مالک آن ، به مزایده گذاشته شده است . ملک 72 متر می باشد و دارای وام مسکن در بانک مسکن است .وام آن حدود 39 میلیون تومان و مازاد قیمت هم از طرف کارشناس دادگستری حدود 55 میلیون تومان برآورد شده است .