آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17287
آگهی رایگان - آگهی مکس
مبنا مشاور

توضیحات آگهی

مشاوره و وکالت دعاوی کارگری و کارفرمائی
تنظیم دادخواست در ادارات کار
شرکت در جلسات رسیدگی پرونده های کارگری
تنظیم آیین نامه پرسنلی
تنظیم آیین نامه انظباط کارگاهی
تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری