آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11050
آگهی رایگان - آگهی مکس
خدمات پرستاری در منزل تهران درمان

توضیحات آگهی

مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان
تأسیس 1383 بامجوزه رسمی شماره 139456/3
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
باماتماس بگیرید ، رایگان مشورت نمایید ، شرایط بیمار ، سالمند و یا کودک خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید.