آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19159
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش آچار بکس چپقی LTV ATLAS COPCO

توضیحات آگهی

LTV08 R03-6 SUITABLE SIZE : M2.5-M4 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-3 Nm
LTV08 R03-42 SUITABLE SIZE : M2.5-M4 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-3 Nm
LTV08 R03-Q SUITABLE SIZE : M2.5-M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-3 Nm
LTV08 R05-6 SUITABLE SIZE : M2.5-M4 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-4.5 Nm
LTV08 R05-42 SUITABLE SIZE : M2.5-M4 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-4.5 Nm
LTV08 R05-Q SUITABLE SIZE : M2.5-M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 0.5-4.5 Nm
LTV18 R07-6 SUITABLE SIZE : M4-M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 3.5-7 Nm
LTV18 R07-42 SUITABLE SIZE : M4-M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 3.5-7 Nm
LTV18 R07-Q SUITABLE SIZE : M4-M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 3.5-7 Nm
LTV18 R15-6 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 6-15 Nm
LTV18 R15-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 6-15 Nm
LTV18 R15-42 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 6-15 Nm
LTV18 R15-Q SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 6-15 Nm
LTV28 R07-6 SUITABLE SIZE : M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 2.5-7 Nm
LTV28 R07-42 SUITABLE SIZE : M5 drive Size : 1/4 Torque rang : 2.5-7 Nm
LTV28 R07-Q SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 2.5-7 Nm
LTV28 R15-6 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 7-15 Nm
LTV28 R15-42 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 7-15 Nm
LTV28 R15-Q SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 7-15 Nm
LTV28 R15-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 7-15 Nm
LTV28 R20-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 10-19 Nm
LTV28 R20-42 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 10-20 Nm
LTV28 R28-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 14-28 Nm
LTV28 RL28-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 14-28 Nm
LTV28 N11-6 SUITABLE SIZE : M5- M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N11-42 SUITABLE SIZE : M5- M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N11-6 SUITABLE SIZE : M5- M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N11-Q SUITABLE SIZE : M5- M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N11-10 SUITABLE SIZE : M5- M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N15-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 5-11 Nm
LTV28 N22-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8Torque rang : 11-22 Nm
LTV28 N28-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size : 3/8Torque rang : 14-28 Nm
LTV28 N30-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 15-30 Nm
LTV28XX R15-6 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 8-15 Nm
LTV28XX R15-42 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 8-15 Nm
LTV28XX R15-Q SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 1/4 Torque rang : 8-15 Nm
LTV28XX R15-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 8-15 Nm
LTV28XX R25-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 12-25 Nm
LTV28XX R29-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 15-29 Nm
LTV28XX R32-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 18-32 Nm
LTV28XX R40-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 20-40 Nm
LTV28XX R44-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 25-44 Nm
LTV28XX N29-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size :3/8 Torque rang : 18-29 Nm
LTV28XX N44-10 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :3/8 Torque rang : 22-44 Nm
LTV29 R16-Q SUITABLE SIZE : M6 drive Size :3/8 Torque rang : 9-16 Nm
LTV29 R16-42 SUITABLE SIZE : M6 drive Size :3/8 Torque rang : 9-16 Nm
LTV29 R24-10 SUITABLE SIZE : M6 drive Size : 3/8 Torque rang : 12-24 Nm
LTV29 R30-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size : 3/8 Torque rang : 11-22 Nm
LTV38 R42-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 20-42 Nm
LTV38 R42-13 SUITABLE SIZE : M8 drive Size : 1/2 Torque rang : 20-42 Nm
LTV38 R50-10 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :3/8 Torque rang : 25-50 Nm
LTV38 R50-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 25-50 Nm
LTV38 R57-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 30-57 Nm
LTV38 R57-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 34-70 Nm
LTV38 R85-13 SUITABLE SIZE : M10-M12 drive Size :1/2 Torque rang : 40-85 Nm
LTV38 N31-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 18-31 Nm
LTV38 N45-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 22-45 Nm
LTV38 N55-10 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :3/8 Torque rang : 30-55 Nm
LTV38 N55-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 30-55 Nm
LTV38 N68-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 30-68 Nm
LTV38 N85-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 40-85 Nm
LTV38 N100-13 SUITABLE SIZE : M12 drive Size :3/8 Torque rang : 50-100 Nm
LTV39 R39-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8Torque rang : 10-30 Nm
LTV39 R48-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :1/2Torque rang : 24-48 Nm
LTV39 R56-10 SUITABLE SIZE : M8 drive Size :3/8 Torque rang : 24-48 Nm
LTV39 R56-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 28-56 Nm
LTV39 R70-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 35-70 Nm
LTV39 R85-13 SUITABLE SIZE : M10-12 drive Size :1/2 Torque rang : 43-85 Nm
LTV48 R65-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 40-65 Nm
LTV48 R120-L13 SUITABLE SIZE : M12 drive Size :1/2 Torque rang : 70-120 Nm
LTV48 R150-L13 SUITABLE SIZE : M12 drive Size :1/2 Torque rang : 70-150 Nm
LTV48 R200-L13 SUITABLE SIZE : M14 drive Size :1/2 Torque rang : 115-145 Nm
LTV46 N55-13 SUITABLE SIZE : M10 drive Size :1/2 Torque rang : 20-57 Nm
LTV46 N70-13 SUITABLE SIZE : M10-M12 drive Size :1/2 Torque rang : 25-73 Nm
LTV46 N90-L13 SUITABLE SIZE : M12 drive Size :1/2 Torque rang : 35-90 Nm
LTV46 N115-L13 SUITABLE SIZE : M12-M14 drive Size :1/2 Torque rang : 50-115 Nm
LTV46 N150-L13 SUITABLE SIZE : M14 drive Size :1/2 Torque rang : 60-150 Nm
LTV58 R180-13 SUITABLE SIZE : M16 drive Size :1/2 Torque rang : 85-180 Nm
LTV58 R200-13 SUITABLE SIZE : M16 drive Size :1/2 Torque rang : 130-200 Nm
LTV58 R350-19 SUITABLE SIZE : M18 drive Size 3/8 Torque rang : 160-350 Nm
LTV58 R575-25 SUITABLE SIZE : M22 drive Size :1 Torque rang : 280-575 Nm
LTV38 R42 HAD SUITABLE SIZE : M8 drive Size : —- Torque rang : 20-42 Nm
LTV38 R50 HAD SUITABLE SIZE : M10 drive Size : —- Torque rang : 25-50 Nm
LTV46 N90 HAD SUITABLE SIZE : M10-12 drive Size : —- Torque rang : 35-90 Nm
LTV46 N115 HAD SUITABLE SIZE : M10-12 drive Size : —- Torque rang : 50-115 Nm
LTV46 N115 HAD SUITABLE SIZE : M14 drive Size : —- Torque rang : 60-150 Nm
LTV38 R85 HAD SUITABLE SIZE : M10-12 drive Size : —- Torque rang : 40-85 Nm
LTV38 R40 LT HAD SUITABLE SIZE : M8-10 drive Size : —- Torque rang : 15-40 Nm
LTV48 R120 HAD SUITABLE SIZE : M12-14 drive Size : —- Torque rang : 70-120 Nm
LTV48 R150 HAD SUITABLE SIZE : M14 drive Size : —- Torque rang : 70-150 Nm
LTV48 R200 HAD SUITABLE SIZE : M14 drive Size : —- Torque rang : 115-200 Nm
LTV58 R350 HAD SUITABLE SIZE : M18 drive Size : —- Torque rang : 160-350 Nm