آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در نظام اداری کشور

توضیحات آگهی

                نوع فایل:power point قابل ویرایش:62 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: واژه توانمندسازی در فرهنگ آکسفورد بمعنی “قدرتمند شدن ”“توانا شدن“ و مجوزدادن آمده است. توانمند سازی به مجموعه فنون انگیزشی اطلاق میشود که بدنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان بمنظور بهبودعملکرد آنان است. ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است. بنابراین منابع انسانی متخصص و متعهد وسازگاربا اهداف سازمانی متمایل به عضویت سازمان بوده و فراتر از وظایف خود عمل خواهند کرد و درنتیجه موجب بهبود و ارتقاء اثربخشی سازمانی،مدیریتی و ابتکارسازمانی خواهد شد. بی گمان تقویت توانمندی افراد دربخش دولتی نیز می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ایفا نماید. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی شاغل در ادارات کل استان آذربایجانغربی انجام شد وبدین منظور7 فرضیه طراحی شدو اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که بین نمونه آماری بصورت تصادفی توزیع شده ب …

دریافت فایل